VMSW customer case.jpg
26/04/2021

Het vernieuwde en intelligente
e-loket voor VMSW

Dankzij de vernieuwde en gecentraliseerde e-loketten voor sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen, ontwikkeld door AXI, kunnen sociale huisvestigingsmaatschappijen de aanvragen voor hun woonprojecten digitaal en vlotter inwinnen bij de VMSW. Aan de hand van een op wetgeving gebaseerde logica kan een programmatieoverzicht worden geraadpleegd waar men de voortgang en planning van woonprojecten kan opvolgen. Dit maakt het voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen mogelijk de vele aanvragen efficiënter te verwerken en de vele beleidstoetsen overzichtelijker in kaart te brengen alsook te anticiperen door geautomatiseerde taken.

 

 

Over VMSW

 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein ‘Omgeving’. De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk door lokale sociale woonorganisaties (voornamelijk sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren) te financieren en te ondersteunen bij het realiseren en verhuren van sociale woningen, wooninfrastructuur (bv. wegen, riolering, groenaanleg) bij sociale woonprojecten aan te leggen of te financieren. 

 

Een complex, maar geslaagd proces

 

Gezien de grote meervoudigheid van aanvragen, de vele regels rond beleidstoetsen en de programmatie van de financiering was er nood aan een platform om deze verschillende processen te stroomlijnen, goed op te volgen en inzichtelijk te maken.

Meer openheid binnen de organisatie over specifieke informatie van lokale besturen die betrokken zijn in de verschillende projecten waren daarbij essentieel.

 

Een praktisch en vereenvoudigd platform

 

AXI heeft voor de VMSW de gehele implementatie naar het nieuwe AXI Adaptive Case Management platform gerealiseerd en hier intelligente op maat gemaakte oplossingen aan toegevoegd.

 

Aan de hand van tweewekelijkse workshops met de verschillende kennisdomeinen werden de functionele requirements via een doeltreffende analyse verzameld en ingebouwd in het platform. AXI voorzag hier ook in drie verschillende interfaces expliciet afgestemd op de eisen van het Webplatform Vlaanderen.

 

 

Woonproject VMSW

Schermafbeelding: e-loket projectportaal

 

 

Middels een integratie met het toegangsbeheer van de federale Overheid via e-ID, is er een vooraf bepaalde governance geïmplementeerd waar verschillende rollen met omschreven rechten toegang kunnen verlenen aan derden. Op deze manier werd er meer openheid gecreëerd binnen de organisatie. Zo kan een initiatiefnemer bijvoorbeeld via het e-loket specifieke informatie zien over de lokale besturen die betrokken zijn in de projecten. Om real time inzicht te verkrijgen in de berekening van de kostprijzen per stap in het proces is er een integratie gebouwd met een projectsimulator, waar men vanuit het portaal verschillende woningeenheden kan selecteren om aan de hand van de op maat gemaakte simulatie tabellen een berekening van de kostprijzen te kunnen doen.

 

De programmatielogica komt voort uit de regels die vastgelegd zijn in een procedurebesluit, deze worden afgedwongen in de applicaties. De wetgeving bepaalt op welke termijn de financiering van de projecten aangevraagd kan worden: meerjarenplanning, korte termijnplanning of het jaarbudget. Het afbreken van een oude woning kan perfect in een jaarbudget opgenomen worden, maar enorme investeringen zoals de aanleg van riolering of een nieuwe weg wordt eerst op de meerjarenplanning geplaatst. Specifieke business rules zorgen ervoor dat het e-loket een juiste indicatie geeft van de termijn waarop de fases van het project financieel doorlopen kunnen worden. 

 

Programmatielogica

Schermafbeelding: voorbeeld programmatielogica

 

Tenslotte heeft AXI met migratie API's de VMSW ondersteund bij het overzetten van de omvangrijke data uit de bestaande applicatie naar het nieuwe e-loket.

 

Een beter inzicht in de toekomst

 

Met de ingebruikname van het nieuwe e-loket is VMSW klaar voor de toekomst en hebben zij een flexibele en aanpasbare oplossing die mee evolueert met alle wijzigingen die in een proces kunnen optreden, zoals veranderingen in procedures, kostprijs berekeningen, of veranderingen in de relatie met partners.

AXI Adaptive Case Management laat het toe om cases op een efficiënte manier te behandelen en real time inzichten te verkrijgen in elke stap binnen het proces.  
 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van AXI Adaptive Case Management of hoe u processen binnen uw organisatie kunt stroomlijnen en inzichtelijk maken?