AXI Privacy & Cookie Policy

Nederlands   Français   English

 

AXI respecteert en beschermt uw privacy. 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens AXI van u verzamelt en hoe en waarom we deze gegevens gebruiken en beschermen.

 

Toepasselijkheid

 

Dit beleid geldt voor AXI NV, AXI BV en Ground lion NV verder aangeduid als “AXI”.
AXI NV is de moedermaatschappij en daarmee aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
De inhoud van deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking via de websites van AXI, services, apps en software en in het algemeen op de communicatie die AXI met u voert.
Om u en uw bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat AXI contactgegevens en andere informatie over u bijhoudt en gebruikt. 
Uw persoonsgegevens worden daarbij door ons verwerkt met inachtneming van de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze verordening geldt vanaf 25 mei 2018.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

 

AXI verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel om welbepaalde redenen. We beperken ons steeds tot wat echt nodig is.

 

 • In het kader van onze contractuele overeenkomsten houden we vanzelfsprekend contactgegevens (naam, functie, adres, postcode, plaats, e-mailadres en telefoonnummer) bij om met u te communiceren over soortgelijke producten of diensten. 
 • Als AXI medewerkers uw visitekaartje met uw contactgegevens ontvangen, worden deze opgenomen in ons CRM-systeem, zodat AXI contact met u kan onderhouden. 
 • Via het invulformulier op onze websites, via directe of telefonische gesprekken of bij het inschrijven voor een event geven we u de gelegenheid ons uw contactgegevens (naam, functie, adres, postcode, plaats, e-mailadres en telefoonnummer) en uw interesses kenbaar te maken. Met uw toestemming zullen we deze gegevens daarna verder gebruiken om u informatie te mailen over onze producten en diensten. Bij elke communicatie via e-mail, bieden wij u de gelegenheid om u uit te schrijven. 
 • Op beurzen/events kan AXI foto’s maken ten behoeve promotionele en/of marketing doeleinden, waaronder begrepen het gebruik van de foto’s op LinkedIn of andere social media. In een dergelijk geval zal AXI zich inspannen uw voorafgaande toestemming te verkrijgen, voorafgaand aan het maken of het gebruik van de foto. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto kunt u dat kenbaar maken aan AXI, waarna AXI onverwijld de desbetreffende foto zal verwijderen. 
 • Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klanten- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dit onderzoek in opdracht voor ons uit. We geven dergelijke bedrijven dan uw e-mailadres of telefoonnummer, zij moeten zich dan uiteraard ook aan dit privacybeleid houden. 
 • De AXI websites maken gebruik van cookies. We maken gebruik van noodzakelijke cookies, voorkeurscookies, statistische cookies en marketingcookies. 

  De noodzakelijke cookies zijn minimaal nodig om de AXI websites goed te laten werken. Volgens de wet mogen wij de noodzakelijke cookies op uw apparaat opslaan. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

  Voorkeurscookies bieden ons de mogelijkheid om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Na expliciete toestemming verzamelen voorkeurscookies informatie over uw keuzes en voorkeuren; zoals taal en regio. De informatie die de voorkeurscookies verzamelen, doen geen inbreuk op uw recht op privacy. 

  De statistische cookies worden gebruikt voor analyse en onderzoek. Na expliciete toestemming brengen de statistische cookies het gebruik van de AXI websites anoniem in kaart. De informatie die statistische cookies verzamelen, doen geen inbreuk op uw recht op privacy.

  Marketingcookies worden gebruikt om u te volgen wanneer u de verschillende AXI websites bezoekt. De marketing cookies genereren in de door AXI gebruikte CRM software gegevens over hoe u de AXI websites gebruikt. Ze zorgen voor een optimale wisselwerking met social media zoals LinkedIn en Facebook. Tevens bieden ze de mogelijkheid om u relevante advertenties aan te bieden.  

  Via de CookieBot cookiebar op de AXI websites kunt u uw cookievoorkeuren wijzigen. In uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies uitsluiten, maar mogelijk zult u bepaalde functionaliteit dan niet kunnen gebruiken. Als u meer wil weten over cookies en hoe u ze kunt verwijderen of weren, verwijzen we u graag door naar ‘Help’ in uw browser.
 • Sollicitanten zijn van bij het begin van de procedure op de hoogte dat hun CV kan worden bijgehouden in de wervingsreserve en dit gedurende maximum 3 jaar in België en 4 maanden in Nederland, om hun eventueel nog te kunnen contacteren voor gelijkaardige functies. Nadien worden ze volledig verwijderd.
 • Met het oog op de bescherming van onze eigendommen zijn rond en binnen onze gebouwen CCTV-camera’s opgesteld. De opnames hiervan worden gedurende maximaal 4 weken bewaard, maar enkel geraadpleegd, bekeken en langer bewaard (tot het moment dat het incident is afgehandeld) ingeval er zich een incident heeft voorgedaan.

 
Hoe beveiligen wij uw gegevens?

 

 • Dat we informatiebeveiliging en de kwaliteit van de beheersprocessen heel belangrijk vinden, wordt bevestigd door respectievelijk de behaalde NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 certificatie en het ISAE 3402 type II rapport. 
 • Alle werknemers van AXI ondertekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst, waarin zij de verplichting op zich nemen de informatie waarmee ze in het kader van hun functie in contact komen, steeds als strikt vertrouwelijk te behandelen. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen, krijgen opleiding en worden regelmatig bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid.
 • AXI beschikt over een sterk beveiligde ICT infrastructuur, die grotendeels staat opgesteld in externe Tier 3 datacenters in de Europese Economische Ruimte.
 • Persoonsgegevens worden niet voor eigen doeleinden of die van derden verwerkt en niet doorgestuurd naar een land gelegen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit land adequate bescherming biedt.
 • Indien AXI voor bepaalde diensten gebruik maakt van externe partijen, partners of onderaannemers, sluiten we verwerkersovereenkomsten, waarin hun verplichtingen op vlak van vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging zijn bepaald. Indien uw gegevens aan hen worden toevertrouwd, krijgen zij een duidelijke opdracht en worden deze gegevens uitsluitend hiervoor gebruikt. 


Bewaartermijnen

 

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld zodat ze correct en up-to-date zijn. We bewaren uw gegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Daarna worden alle nog aanwezige persoonlijke gegevens verwijderd of onherkenbaar gemaakt overeenkomstig onze klantenovereenkomsten. 

Zo geldt als uitgangspunt dat:

 • Facturen en contactgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst 7 jaar worden bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht.
 • Foto’s maximaal 1 jaar worden bewaard.
 • Camerabeelden - tenzij een incident heeft plaatsgevonden - maximaal 4 weken worden bewaard.


Uw rechten als betrokkene

 

 • U heeft het recht de gegevens die we over u verzamelen, op te vragen, te laten corrigeren of aan te vullen. 
 • Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht ons te vragen uw gegevens te wissen of wel te bewaren, maar niet meer verder te verwerken (bijvoorbeeld voor de onderbouwing van een rechtsvordering). 
 • Indien u meent dat AXI niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of de wet overtreedt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (in België) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (in Nederland). 
 • Als wij uw gegevens verwerken op grond van een door u verleende toestemming, heeft u ook het recht uw persoonlijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te (laten) dragen.


Wijzigingen en vragen

 

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen, kunt u, vergezeld van een motivatie voor uw vraag, on-line ingeven of mailen naar onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO@axi.be of DPO@axi.nl of per post bezorgen aan AXI NV, Functionaris voor gegevensbescherming, Molenweg 107, 2830 Willebroek (België), waarna wij u uiterlijk binnen de vier weken antwoorden. 

Ook met alle overige vragen omtrent persoonsgegevens kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, die u kunt bereiken via voormelde contactgegevens.
Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt altijd op onze website kenbaar gemaakt. 
 
Versie van 12/12/2019
 
AXI NV - Molenweg 107, 2830 Willebroek (België)

Politique de confidentialité et d’utilisation des cookies

 

AXI respecte et protège votre vie privée. 
La présente politique de confidentialité explique quelles sont les données personnelles vous concernant qui sont collectées par AXI et comment et pourquoi nous utilisons et protégeons ces données.

 

Champ d’application

 

Cette politique est valable pour AXI SA, AXI BV et Ground lion SA, ci-après dénommées « AXI ».
AXI SA est la société mère et est donc désignée comme responsable du traitement de vos données personnelles. 
Le contenu de cette politique de confidentialité s’applique au traitement des données par l’intermédiaire des sites internet d' AXI, services, applications et logiciels, et de manière générale, aux communications entretenues entre AXI et vous-même.
Pour pouvoir proposer des services irréprochables à votre entreprise et à vous-même, il est nécessaire que AXI conserve et utilise des données de contact ainsi que d’autres informations vous concernant. 
Nous traitons par ailleurs vos données personnelles conformément au RGPD (règlement général sur la protection des données). Cette règlementation est entrée en vigueur le 25 mai 2018.

 

Les données personnelles que nous collectons et utilisons

 

AXI collecte et utilise des données personnelles uniquement à des fins bien précises. Nous nous limitons toujours à ce qui est strictement nécessaire.

 

 • Dans le cadre de nos relations contractuelles, nous tenons naturellement à jour des données de contact (nom, fonction, adresse, code postal, localité, adresse e-mail et numéro de téléphone) pour communiquer avec vous à propos de divers produits et services similaires. 
 • Étant donné que les collaborateurs d'AXI reçoivent votre carte de visite avec vos données de contact, ces dernières sont enregistrées dans notre système CRM pour que AXI puisse rester en contact avec vous. 
 • Nous vous donnons la possibilité de nous communiquer vos données de contact (nom, fonction, adresse, code postal, localité, adresse e-mail et numéro de téléphone) ainsi que vos intérêts par l’intermédiaire du formulaire à compléter sur notre sites internet, de contacts directs ou téléphoniques ou lors de l’inscription à un événement. Avec votre autorisation, nous utiliserons ces données par la suite pour vous communiquer par e-mail des informations sur nos produits et services. Lors de chaque communication par e-mail, nous vous donnons la possibilité de vous désinscrire. 
 • Lors de salons/événements, AXI peut faire des photos à des fins promotionnelles et/ou de marketing, et les publier sur Linkedin ou d’autres réseaux sociaux. Dans ce cas, AXI prendra les mesures nécessaires pour obtenir votre autorisation préalable avant de prendre ou d’utiliser la ou lesdites photos. Si vous avez des réserves quant à l’utilisation d’une photo, vous pouvez en faire part à AXI, après quoi AXI supprimera sur-le-champ la photo concernée. 
 • Nous pouvons par ailleurs utiliser vos données pour vous demander de participer à une enquête de satisfaction client ou à une étude de marché facultatives. Il arrive parfois que d’autres sociétés réalisent cette enquête pour notre compte. Nous communiquons alors votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone à ces sociétés, mais elles sont naturellement tenues de respecter la présente politique de confidentialité. 
 • Les sites web d’AXI utilisent des cookies. Nous avons recours aux cookies indispensables, aux cookies de préférence, aux cookies statistiques et aux cookies de marketing. 

  Les cookies indispensables sont au moins nécessaires en vue du bon fonctionnement des sites web d’AXI. La loi nous autorise à installer les cookies indispensables sur votre appareil. Nous avons besoin de votre consentement pour tous les autres types de cookies.

  Les cookies de préférence nous permettent d’optimiser votre expérience d’utilisateur. Après accord explicite, ils collectent des informations sur vos choix et vos préférences, comme la langue et la région. Les informations collectées par les cookies de préférence n’enfreignent pas votre droit à la vie privée. 

  Les cookies statistiques sont utilisés pour l’analyse et la recherche. Après accord explicite, ils cartographient anonymement l’utilisation des sites web d’AXI. Les informations collectées par les cookies statistiques n’enfreignent pas votre droit à la vie privée.

  Les cookies de marketing sont utilisés pour vous suivre lorsque vous surfez sur les différents sites web d’AXI. Ils génèrent des données sur votre utilisation des sites web d’AXI dans le logiciel CRM employé par AXI. Les cookies de marketing assurent une interaction optimale avec les médias sociaux comme LinkedIn et Facebook. De plus, ils offrent la possibilité de vous proposer des publicités pertinentes.  

  La barre de cookies CookieBot sur les sites web d’AXI vous permet de modifier vos préférences en matière de cookies. Dans les paramètres de votre navigateur, vous pouvez exclure l’installation de cookies, mais il se peut alors que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctionnalités. Pour en savoir plus sur les cookies et la manière de les supprimer ou de les bloquer, nous vous renvoyons au menu d’aide de votre navigateur.
 • Les candidats à un emploi chez AXI sont informés dès le début de la procédure que leur CV peut être conservé dans la réserve de recrutement, et ce, pendant maximum 3 ans en Belgique et 4 mois aux Pays-Bas, afin de pouvoir éventuellement les recontacter pour des fonctions similaires. Ces données sont ensuite supprimées.
 • Afin de protéger les infrastructures nous appartenant, des caméras CCTV ont été installées autour et à l’intérieur de nos bâtiments. Les enregistrements sont conservés pendant 4 semaines au maximum, mais ils peuvent uniquement être consultés, visionnés et conservés pendant une durée prolongée en cas d’incident (jusqu’au moment où l’incident est clos).

 

Comment protégeons-nous vos données ?

 

 • L’extrême importance que nous accordons à la protection des informations est confirmée par la Charte de qualité ISAE 3402 type II que nous avons obtenue fin 2017. AXI SA a par ailleurs obtenu la Charte de qualité ISAE 3402 type I fin 2016. Ces chartes démontrent que les procédés de gestion mis en place par AXI ont été mis en œuvre de manière effective. Par ailleurs, l’audit indépendant mené auprès des clients est une garantie supplémentaire que les services satisfont aux contrôles de sécurité stricts. 
 • Tous les travailleurs d'AXI signent un accord de confidentialité, dans lequel ils s’engagent à traiter de manière strictement confidentielle les informations portées à leur connaissance dans le cadre de leur fonction. Ils respectent à cette fin un certain nombre de directives claires, reçoivent une formation et nous mettons régulièrement l’accent sur l’importance de leur responsabilité.
 • AXI possède une infrastructure ICT hautement sécurisée, installée en grande partie dans des centres de données externes Tier 3 au sein de l’Espace économique européen (EEE).
 • Les données personnelles ne sont pas traitées à des fins personnelles ou de tiers et elles ne sont pas transférées dans un pays situé en dehors de l’Espace économique européen, sauf si ce pays offre une protection appropriée.
 • Si AXI fait appel à des parties externes, des partenaires ou des sous-traitants pour certains services, elle conclut des accords en matière de traitement des données fixant les obligations de confidentialité et de protection des informations auxquelles ces tiers doivent se soumettre. Si vos données leur sont confiées, ils reçoivent une mission claire et ces données sont exclusivement utilisées à cette fin.  

 

Délais de conservation

 

Vos données sont traitées avec le plus grand soin afin de veiller à leur exactitude et à actualisation. Nous conservons vos données pendant le temps nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles et/ou légales. Toutes les données personnelles encore présentes sont ensuite supprimées ou rendues non identifiables conformément aux relations contractuelles que nous avons conclues avec nos clients. 

 

Nous partons donc du principe que :

 

 • Les factures et données de contact pour l’exécution du contrat sont conservées pendant 7 ans, conformément à l'obligation de conservation des documents fiscaux.
 • Les photos sont conservées au maximum pendant 1 an.
 • Les images caméras sont conservées au maximum pendant 4 semaines - sauf en cas d’incident. 

 

Vos droits en tant que partie intéressée

 

Vous avez le droit de demander, faire rectifier ou compléter les données vous concernant que nous collectons. 

 

 • Dans certaines circonstances, vous avez le droit de nous demander de supprimer ou de conserver vos données, mais de ne plus les traiter (par exemple, pour la défense de droits en justice). 
 • Si vous estimez que AXI ne traite pas légitimement vos données personnelles ou enfreint la loi, vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données (en Belgique) ou de l’Autoriteit Persoonsgegevens (aux Pays-Bas). 
 • Si vous traitons vos données sur la base d'une autorisation de votre part, vous avez également le droit de (faire) transférer vos données personnelles à un autre responsable du traitement de données.

 

Modifications et questions

 

Pour toute question relative au traitement de vos données personnelles ou demande de correction, de complément ou de suppression de ces données, vous pouvez, en motivant cette dernière, introduire votre demande en ligne ou envoyer un e-mail à notre délégué à la protection des données à l’adresse DPO@axi.be ou DPO@axi.nl ou encore adresser un courrier à AXI SA, Le délégué à la protection des données, Molenweg 107, 2830 Willebroek (Belgique). Votre demande sera traitée au plus tard dans les quatre semaines. 

 

Vous pouvez également prendre contact avec notre délégué à la protection des données (voir les données de contact ci-dessus) pour toute question relative aux données personnelles.
Nous sommes susceptibles de modifier la présente politique de confidentialité. La version modifiée est ensuite toujours publiée sur notre site internet. 

 

Version du 12/12/2019
AXI SA, Molenweg 107, 2830 Willebroek (Belgique)

Privacy & Cookie Notice

 

AXI respects and protects your privacy. 
This privacy notice will explain which personal data are collected by AXI and how and why we use and protect these data.

 

Scope

 

This policy applies to AXI NV, AXI BV en Ground lion NV, hereinafter referred to as “AXI”.
AXI NV is the parent company and therefore designated as the data controller. 
The content of this Privacy Notice applies to the data processing via the websites of AXI, services, apps and software and, in general, to the communications that AXI conducts with you.
To provide the best possible service to you and your business, AXI needs to store and use contact information and other information about you. 
We process your personal data with due observance of the GDPR (General Data Protection Regulation). This Regulation shall take effect on 25 May 2018.

 

Personal data we collect and use

 

AXI only collects and uses personal data for specific reasons. We always limit ourselves to what is strictly necessary.

 

 • Under our contractual agreements, we naturally store contact information (name, position, address, zip code, location, email address and telephone number) to communicate with you about similar products or services. 
 • If AXI employees receive your business card with your contact details, they will include those in our CRM system so that AXI can stay in touch with you. 
 • Through the contact form on our websites, by direct or telephone calls or by registering for an event, we give you the opportunity to provide us with your contact details (name, position, address, postcode, location, e-mail address and telephone number) and your interests. With your permission, we will continue to use this data afterwards to send you information about our products and services. With every communication via e-mail, we offer you the opportunity to unsubscribe. 
 • At trade shows/events, AXI may take photos for promotional and/or marketing purposes, including the use of photos on LinkedIn or other social media. If this is the case, AXI will make every endeavour to obtain your consent prior to taking or using the photo. If you object to the use of a photo, you can notify AXI thereof, after which AXI will immediately remove the photo in question. 
 • In addition, we may use your data to ask you if you want to participate in a customer or market survey, without obligation. Sometimes other companies may conduct surveys on our behalf. If that is the case we will these companies with your e-mail address or telephone number, and they should, of course, comply with this privacy policy. 
 • AXI websites use cookies. We use the necessary cookies, preference cookies, statistical cookies and marketing cookies. 

  The necessary cookies are those cookies that are necessary to ensure the AXI websites work properly. The law allows us to store the necessary cookies on your device. All other types of cookies require your consent.

  Preference cookies allow us to optimise your user experience. After you have given us your explicit consent, preference cookies collect information about your selections and preferences, such as language and region. The data collected by the preference cookies do not violate your right to privacy. 

  Statistical cookies are used for analysis and research. After you have given us your explicit consent, the statistical cookies map your use of AXI websites in anonymised form. You right to privacy is not violated by the collection of data via the statistical cookies.

  Marketing cookies are used to track your browsing behaviour when you visit the various AXI websites. The marketing cookies generate data in the CRM software used by AXI about your browsing behaviour within the AXI websites. They ensure optimal interaction with social media platforms such as LinkedIn and Facebook, and also offer the option of showing you relevant advertisements.  

  You can change your cookie preferences via the CookieBot cookiebar on AXI websites. You can use your browser settings to disable cookies, but if you do, you may not be able to use certain functions. If you would like to know more about cookies and how to delete or reject them, please refer to the 'Help’ function in your browser.
 • Job applicants will be informed from the beginning of the procedure that their CV can be stored in the recruitment reserve for a maximum of 3 years in Belgium and 4 months in the Netherlands, in order to be able to contact them for similar positions. They will be completed deleted afterwards.
 • In order to protect our property, CCTV cameras have been installed around and within our buildings. The footage will be kept for a maximum of 4 weeks, but will only be consulted, viewed and stored for a longer period (until the moment the incident is settled) in the event that an incident has occurred.

 

How do we secure your data?

 

 • The ISAE 3402 type II quality declaration, which we obtained at the end of 2017, confirms that we consider information security to be very important. AXI NV obtained the ISAE 3402 Type I quality declaration at the end of 2016. The declarations show that the management processes set up by AXI are actually implemented. In addition, the independent audit assures customers that the services meet stringent security controls. 
 • All AXI employees sign a confidentiality agreement, in which they undertake to treat the information they come into contact with as part of their job as strictly confidential at all times. To this end they follow a number of clear guidelines, receive training and are regularly made aware of their responsibility.
 • AXI has a highly secure ICT infrastructure, most of which is located in external Tier 3 data centres in the European Economic Area.
 • Personal data will not be processed for individual or third-party purposes and will not be forwarded to a country outside the European Economic Area, unless this country offers adequate protection.
 • If AXI makes use of external parties, partners or subcontractors for certain services, we conclude processing agreements, in which their obligations with regard to confidentiality and information security are set out. If your data is entrusted to them, they will be given a clear assignment and these data will only be used for this purpose.  

 

Storage Periods

 

Your data is carefully handled so that it is correct and up to date. We will store your data for as long as is necessary to comply with our contractual and/or legal obligations. After that, all remaining personal data will be deleted or made unrecognisable in accordance with our customer agreements. 

 

The following principles shall apply:

 

 • Invoices and contact details for the implementation of the agreement shall be stored for 7 years in connection with the storage obligation imposed by the tax administration.
 • Photos are stored for maximum 1 year.
 • CCTV footage - unless an incident has occurred - is stored for a maximum of 4 weeks. 

 

Your rights as the data subject

 

 • You have the right to retrieve, rectify or supplement the data we collect about you. 
 • Under certain conditions, you also have the right to request that we erase or store your data, but not process them any further (for example, to substantiate a legal claim). 
 • If you believe that AXI does not lawfully handle your personal data or violates the law, you have the right to file a complaint with the Data Protection Authority (in Belgium) or with the Autoriteit Persoonsgegevens (in the Netherlands). 
 • If we process your data pursuant to your consent, you also have the right to transfer your personal data to another data controller or have it transferred to another data controller.

 

Amendments and questions

 

Questions about the processing of your personal data or a motivated requests to rectify, supplement or erase your data can be submitted online or sent by e-mail to our Data Protection Officer at DPO@axi.be or DPO@axi.nl or by post to AXI NV, Data Protection Officer, Molenweg 107, 2830 Willebroek (Belgium), after which we will reply to you within four weeks. 

 

For any other queries regarding personal data you can also contact our Data Protection Officer through the aforementioned contact details.
This privacy statement may be amended by us. The amended version will always be announced on our website. 

 

Version of 12/12/2019
AXI NV - Molenweg 107, 2830 Willebroek (Belgium)