AXI Verkoopsvoorwaarden

Nederlands   Français   English

 

ARTIKEL 1: Huidige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de AXI-groepsvennootschappen, hierna genoemd “AXI”, en haar klanten, hierna genoemd “KLANT”. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en door beide partijen voor akkoord ondertekende afwijkingen, hebben onderstaande verkoopvoorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden die in welk document ook zijn opgenomen, in het bijzonder de eigen algemene voorwaarden van de KLANT.

 

ARTIKEL 2: De KLANT wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling of bij de ondertekening van een overeenkomst met AXI, huidige verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. De toepassing van de eigen voorwaarden van de KLANT wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 3: Offertes zijn geldig voor de daarin vastgestelde periode. Alle prijzen worden standaard uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW of enige andere belastingen en heffingen. AXI is niet verantwoordelijk voor gewijzigde tarieven inzake de van overheidswege opgelegde belastingen, taksen, heffingen of gelijkaardige lasten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot BTW, Reprobel, Bebat, Recupel. Wijzigingen van de voornoemde taksen zullen met onmiddellijke ingang worden toegepast.

 

ARTIKEL 4: De producten worden, met een zo goed mogelijke inachtname van de voorziene leveringstermijn, aan de overeengekomen administratie- en transportkosten, op het door de KLANT aangeduide adres geleverd. AXI zal alle redelijke inspanningen leveren om aan de leveringsverwachtingen van de KLANT te voldoen. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en AXI neemt geen enkele verplichting op zich inzake de leveringstermijn van de fabrikant, haar leverancier of haar distributiekanalen. AXI is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte geleden schade of verlies als gevolg van een vertraging in de levering. AXI behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en deze leveringen afzonderlijk aan de KLANT te factureren, zonder dat dit de KLANT het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde goederen te weigeren of op te schorten.

 

ARTIKEL 5: De aanvaarding van de producten vindt plaats op het ogenblik van de levering op het overeengekomen leveringsadres. Het risico inzake de geleverde producten gaat over op de KLANT op het ogenblik van de levering van de producten.

 

AXI behoudt de eigendom van de producten tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding. De KLANT wordt eigenaar en/of bekomt het gebruiksrecht van zodra het totaalbedrag (inclusief BTW) van de desbetreffende facturen volledig betaald is. Tot aan de volledige betaling van de prijs alsook van de in toepassing van het artikel 9 verschuldigde sommen, zal de KLANT in geen geval kunnen beschikken over de geleverde producten. Meer bepaald zal de KLANT de eigendom van de producten niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

 

In geval de KLANT overeenkomstig de voorgaande bepalingen nog geen eigenaar is geworden en/of het gebruiksrecht heeft verkregen van de producten, zal de KLANT AXI verwittigen indien de producten geplaatst worden in een ruimte die door de KLANT wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit van de woonplaats van de verhuurder bekend maken.

 

Op straffe van schadevergoeding zal de KLANT AXI bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De KLANT verbindt er zich toe AXI in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van een eventuele derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan AXI worden meegedeeld.

 

ARTIKEL 6: De KLANT verkrijgt op het product geen andere rechten dan deze die door deze verkoopsvoorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Het aan de KLANT door AXI gebeurlijk toegekend gebruiksrecht van het product is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Ieder ander of verdergaand recht van de KLANT, inclusief het recht tot (gedeeltelijke) verveelvoudiging van de producten, inclusief de programmatuur, de databestanden of andere materialen is uitgesloten.

 

ARTIKEL 7: AXI verleent op de producten geen andere of ruimere garanties dan deze die door de vendoren of de producenten van het product zijn verleend. De garantiebepalingen (na levering), met inbegrip van “Dead on arrival” (DOA), Break & Fixe en herstellingen volgen de richtlijnen van de diverse distributiekanalen, vendoren en constructeurs. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is uitsluitend de KLANT verantwoordelijk voor de registratie van onderhouds-, bijstands- en garantiecontracten (care packs en warranty’s). AXI zal alle redelijke inspanningen leveren om de KLANT te voorzien van de terzake nodige informatie, maar draagt geen verantwoordelijkheid in de afwikkeling hiervan. Goederen worden niet teruggenomen tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van AXI en mits betaling van een heropslagvergoeding.

 

ARTIKEL 8: De totale gezamenlijke aansprakelijkheid van AXI is ten allen tijde beperkt door en tot de bepalingen opgenomen in de polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten door AXI.

 

ARTIKEL 9: De facturatie geschiedt op het ogenblik van de levering/dienstprestatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De KLANT verbindt er zich toe de gefactureerde bedragen te betalen conform de betaalvoorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur, zonder zich te kunnen beroepen op niet uitdrukkelijk vermelde kortingen. AXI mag de krediet- of betalingsvoorwaarden voor niet uitgevoerde orders wijzigen indien de financiële omstandigheden van de KLANT dergelijke wijzigingen rechtvaardigen.

 

Bij gebreke aan tijdige betaling, protest van een wisselbrief, iedere schriftelijk geaccepteerde aanvraag van betalingsuitstel, gerechtelijke reorganisatie of een gelijkaardige procedure door de KLANT, alsook elk ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de KLANT blijkt, behoudt AXI zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande zelfs niet vervallen sommen onmiddellijk op te eisen. In voornoemde situaties kan ook de overeenkomst door middel van een aangetekende brief ontbonden en/of de afgeleverde producten teruggevorderd en/of alle leveringen naar de KLANT opgeschort worden, onverminderd het recht van AXI op een forfaitaire schadevergoeding van minstens 15% van het factuurbedrag. In geval van vertraging in de nakoming van de betalingsverplichting door de KLANT heeft AXI zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 1,5 % per maand en op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de hoofdsom, met een minimum van 100,- EURO.

 

ARTIKEL 10: Bij het aangaan van overeenkomsten wordt AXI rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair aangestelde bestuurders. De ondertekening van een overeenkomst namens AXI door een van de voormelde natuurlijke personen of rechtspersonen zonder vermelding van hun hoedanigheid wordt, behoudens verzet van AXI, geacht te zijn gebeurd in hun voormelde hoedanigheid van ((vaste) vertegenwoordiger van de voormelde) bestuurder(s).

 

ARTIKEL 11: Alle overeenkomsten van de AXI-groepsvennootschappen worden beheerst door het Belgisch recht voor AXI NV, GROUND LION NV en het Nederlands recht voor AXI BV.

 

In geval er een geschil ontstaat tussen de partijen, zullen zij steeds trachten tot een minnelijke regeling te komen. Indien een minnelijke regeling tussen partijen niet mogelijk blijkt te zijn, zal uitsluitend de bevoegde rechtbank bevoegd zijn om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten als volgt:

 

  • AXI NV, ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen - KBO-nummer: 0407.653.980
  • GROUND LION NV, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent - KBO-nummer: 0644.729.306
  • AXI BV, arrondissementsrechtbank te Breda - KvK-nummer: 20060184

Conditions générales de vente AXI

 

ARTICLE 1: Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à tous les accords entre les sociétés du groupe AXI, ci-après désignées par "AXI", et leurs clients, ci-après désignés par "CLIENT". Sauf dérogations expresses, écrites et signées pour accord par les deux parties, les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes les autres conditions figurant dans tout autre document, notamment les propres conditions générales du CLIENT.

 

ARTICLE 2: Le CLIENT est présumé connaître et accepter les présentes conditions générales de vente lorsqu'il passe une commande ou lorsqu'il signe un accord avec AXI. L'application des propres conditions générales du CLIENT est expressément exclue.

 

ARTICLE 3: Les offres sont valables pendant la période qui y est stipulée. Tous les prix sont exprimés par défaut en EURO et s'entendent hors BTW ou tout autre impôt ou taxe. AXI n'est pas responsable de la modification des tarifs pour les impôts, taxes, redevances ou coûts similaires imposés par le gouvernement, y compris mais sans y être limité la TVA, Reprobel, Bebat, Recupel. Les modifications des tarifs susmentionnés seront appliquées avec effet immédiat. 

 

ARTICLE 4: Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par le CLIENT, avec le meilleur respect possible des délais de livraison prévus, aux frais convenus pour l'administration et le transport. AXI fera tous les efforts raisonnables pour satisfaire aux attentes du CLIENT en matière de livraison. Les délais de livraison convenus sont indicatifs et AXI n'assume aucune responsabilité quant aux délais de livraison du fabricant, de son fournisseur ou de ses canaux de livraison. AXI n'est pas responsable de perte ou de préjudices directs ou indirects subis à la suite d'un retard de livraison. AXI se réserve le droit de faire des livraisons partielles et de facturer ces livraisons séparément au CLIENT, sans que le CLIENT ne puisse refuser ou suspendre le paiement des biens déjà livrés. 

 

ARTICLE 5: L'acceptation des produits a lieu au moment de la livraison à l'adresse de livraison convenue. Le risque relatif aux produits livrés est transféré au CLIENT au moment de la livraison des produits.

 

AXI se réserve la propriété des produits jusqu'au paiement intégral de la somme principale, des frais, des intérêts et le cas échéant, d'une indemnisation. Le CLIENT devient propriétaire et/ou obtient le droit d'usage dès que le montant total (y compris la TVA) des factures concernées a été intégralement payé. Jusqu'au paiement intégral du prix ainsi que des sommes dues en vertu de l'article 9, le CLIENT ne pourra en aucun cas disposer des produits livrés. Plus particulièrement, le CLIENT ne pourra pas transférer la propriété des produits à des tiers, la donner en gage ou la grever d'une quelconque sûreté ou d'un privilège.

 

Dans le cas où le CLIENT n'est pas encore devenu propriétaire et/ou a obtenu un droit d'utilisation conformément aux dispositions précédentes, le CLIENT avertira AXI quand les produits sont placés dans un endroit qui est loué par le CLIENT et le cas échéant, divulguera l'identité du domicile du bailleur.

 

Sous peine d'indemnisation, le CLIENT avertira AXI par lettre recommandée de toute saisie effectuée par un tiers. Le CLIENT s'engage à mettre AXI dans la possibilité de reprendre possession des biens sans notification préalable et il supportera les frais de leur enlèvement. Le nom d'un éventuel tiers acquéreur doit immédiatement être notifié à AXI par lettre recommandée.

 

ARTICLE 6: Le CLIENT n'obtient aucun autre droit sur le produit que ceux qui sont reconnus expressément par les présentes conditions générales de vente et par la loi. Le droit d'utilisation éventuellement accordé par le CLIENT à AXI est non exclusif et non transférable. Tout autre droit ou tout extension d'un droit du CLIENT, y compris le droit de reproduction (partielle) des produits, y compris les programmes, les bases de données et autres éléments, est exclu.

 

ARTICLE 7: AXI n'accorde pas de garanties autres ou plus étendues que celles accordées par les vendeurs ou les producteurs du produit. Les dispositions des garanties (après livraison), y compris les garanties "Dead on arrival" (DOA) et Break & Fix et les réparations suivent les directives des différents canaux de distribution, vendeurs et constructeurs. Sauf convention expresse contraire, le CLIENT est seul responsable de l'enregistrement des contrats de maintenance, d'assistance et de garantie (care packs et warranty’s). AXI fera tous les efforts raisonnables pour fournir au CLIENT les informations nécessaires en la matière, mais n'assume aucune responsabilité quant au traitement de celles-ci. Les biens qui ne sont pas repris sauf accord exprès d'AXI et moyennant le paiement d'une indemnité de restockage.

 

ARTICLE 8: La responsabilité conjointe totale d'AXI est limitée à tout moment par et aux dispositions reprises dans la police d'assurance professionnelle souscrite par AXI.

 

ARTICLE 9: La facturation a lieu au moment de la livraison/fourniture du service, sauf convention expresse contraire. Le CLIENT s'engage à payer les montants facturés conformément aux conditions de paiement mentionnées au recto de la facture, sans pouvoir se prévaloir de remises qui n'y sont pas expressément mentionnées. AXI peut modifier des conditions de crédit ou de paiement pour des commandes qui ne sont pas encore exécutées si la situation financière du CLIENT le justifie.

 

En cas de retard de paiement, de contestation d'une traite, de toute demande de report de paiement acceptée par écrit, de réorganisation judiciaire ou d'une procédure similaire par le CLIENT, ainsi que tout autre fait démontrant l'incapacité de paiement du CLIENT, AXI réserve le droit de revendiquer immédiatement, de plein droit et sans mise en demeure, toutes les sommes dues, y compris celles qui ne sont pas encore exigibles. Dans les situations susnommées, l'accord peut également être résilié au moyen d'une lettre recommandée et/ou le retour du produit livré peut être exigé et/ou toutes les livraisons au CLIENT peuvent être suspendues, sans préjudice du droit d'AXI à une indemnisation forfaitaire d'au moins 15% du montant de la facture. En cas de retard dans l'obligation de paiement par le CLIENT, AXI a droit, sans mise en demeure préalable, à un intérêt de retard de 1,5% par mois et à une indemnisation forfaitaire de 15% de la somme principale, avec un minimum de 100,- EURO.

 

ARTICLE 10: Lors de la conclusion d'accords, AXI est valablement représentée par ses administrateurs désignés statutairement. La signature d'un accord au nom d'AXI par une des personnes physiques ou morales susmentionnées sans mention de sa qualité est, sous réserve d'opposition d'AXI, réputée avoir eu lieu en sa qualité susmentionnée (de représentant (permanent) d'administrateur(s).

 

ARTICLE 11: Tous les accords des sociétés du groupe AXI sont gérés selon le droit belge pour AXI SA et GROUND LION SA et selon le droit néerlandais pour AXI BV.

 

En cas de litige entre les parties, celles-ci essaieront toujours de parvenir à un règlement amiable. Si un règlement amiable ne semble pas possible, seul le tribunal compétent sera habilité à connaître des litiges résultant des accords comme suit :

 

  • AXI SA, tribunal de l'entreprise Anvers, section Malines - Le numéro BCE: 0407.653.980
  • GROUND LION SA, tribunal de l'entreprise Gand, section Gand - Le numéro BCE: 0644.729.306
  • AXI BV, tribunal d'arrondissement de Breda - Le numéro d’inscription à la KvK: 20060184

AXI conditions of sale

 

ARTICLE 1: These conditions of sale are applicable to all contracts between AXI group companies, hereinafter referred to as ‘AXI’, and its customers, hereinafter referred to as ‘CUSTOMER’. Except for derogating conditions expressly agreed otherwise in writing and signed for approval by both parties, the below conditions of sale shall take precedent over all other conditions in any other document, particularly the general conditions of the CUSTOMER.

 

ARTICLE 2: By placing an order or signing a contract with AXI, the CUSTOMER shall be deemed to be familiar with and to accept these conditions of sale. The application of the CUSTOMER’S own conditions is expressly excluded.

 

ARTICLE 3: Quotes are valid for the period stipulated therein. All prices are expressed as standard in EUROS and are exclusive of VAT or any other taxes and fees. AXI is not responsible for changes in rates in connection with taxes, fees or other comparable charges imposed by the government, including but not limited to VAT, Reprobel, Bebat and Recupel. Changes to the aforementioned taxes shall be applied with immediate effect. 

 

ARTICLE 4: With due observance, to the extent possible, of the allotted delivery period, the products shall be delivered to the address provided by the CUSTOMER at the agreed administrative and transport costs. AXI shall make every reasonable effort to fulfil the delivery expectations of the CUSTOMER. The agreed delivery periods are indicative and AXI undertakes no obligation with regard to the delivery period of the manufacturer, its supplier or its distribution channels. AXI cannot be held liable for any direct or indirect damage or loss resulting from a delay in the delivery. AXI reserves the right to make partial deliveries and to invoice the CUSTOMER for these deliveries separately, without this entitling the CUSTOMER to refuse or suspend payment of the products already delivered. 

 

ARTICLE 5: Acceptance of the products shall take place at the time they are delivered to the agreed delivery address. The risks connected with the delivered products shall be transferred to the CUSTOMER at the time of their delivery.

 

AXI shall retain ownership of the products until full payment has been made of the principal amount, the costs, the interest and, where applicable, the damage compensation. The CUSTOMER shall acquire ownership and/or the right of use of the products as soon as the total amount (including VAT) of the relevant invoices has been paid in full. Until the invoice has been paid in full, plus any sums owed by virtue of article 9, the CUSTOMER shall under no circumstances be able to take possession of the products delivered. More specifically, the CUSTOMER shall not be able to transfer ownership of or pledge the products to third parties, or encumber them with any kind of preference or security.

 

In the event that, under the preceding provisions, the CUSTOMER has not yet acquired ownership and/or right of use of the products, the CUSTOMER shall notify AXI if the products are placed in a location leased by the CUSTOMER and, where appropriate, shall inform AXI of the place of residence of the lessor.

 

Subject to forfeiture of damage compensation, the CUSTOMER shall inform AXI by registered letter of any seizure by a third party. The CUSTOMER undertakes to allow AXI to repossess the products without prior notice and to bear the costs of removal of the goods. AXI must immediately be informed, by registered letter, of the name of any acquirer.

 

ARTICLE 6: The CUSTOMER shall acquire no rights to the products other than those expressly granted under these conditions of sale and under the law. Any right of use on the product granted to the CUSTOMER by AXI is non-exclusive and non-transferrable. Any other or more extensive right of the CUSTOMER, including the right to (partially) reproduce the products, including the software, databases or other materials, is excluded.

 

ARTICLE 7: AXI shall provide no other or wider warranties on the products than those provided by the vendors or the manufacturers of the product. The warranty provisions (after delivery), including ‘Dead on arrival’ (DOA), Break/fix and repairs, follow the rules of the various distribution channels, vendors and manufacturers. Unless expressly agreed otherwise, the CUSTOMER is exclusively responsible for the registration of maintenance, support and warranty contracts (care packs and warranties). AXI shall make every reasonable effort to furnish the CUSTOMER with the necessary information in this regard, but bears no responsibility for the processing thereof. Goods cannot be returned, except with the express agreement of AXI and subject to payment of a restorage fee.

 

ARTICLE 8: The total joint liability of AXI shall at all times be limited by and to the provisions of the professional liability insurance policy taken out by AXI.

 

ARTICLE 9: Invoicing shall take place at the time of the delivery/service provision, unless expressly agreed otherwise. The CUSTOMER undertakes to pay the invoiced amounts in accordance with the payment conditions stated on the front of the invoice, without being able to lay claim to any discounts not explicitly mentioned. AXI may modify the credit or payment conditions for orders not yet executed, if the financial circumstances of the CUSTOMER justify such modifications.

 

In case of failure to make timely payment, a protested bill of exchange, any written accepted request for payment extension, judicial reorganisation or similar procedure on the part of the CUSTOMER, or any other fact indicating the CUSTOMER’S inability to pay, AXI reserves the right, automatically and without notice, to recover all pending payments, even those not yet due. In the aforementioned situations, the contract can also be terminated via registered letter and/or the delivered products repossessed and/or all deliveries to the CUSTOMER suspended, without prejudice to the right of AXI to lump-sum damage compensation of at least 15% of the invoice amount. In case of delay in the fulfilment of the payment obligation by the CUSTOMER, AXI shall be entitled, without issuing prior notice of default, to receive interest on arrears of 1.5% per month plus lump-sum damage compensation of 15% of the principal amount, with a minimum of 100 EUROS.

 

ARTICLE 10: On the conclusion of contracts, AXI is legally represented by its directors appointed under its articles of association. The signing of a contract on behalf of AXI by one of the aforementioned natural persons or legal entities without mention of their capacity shall, in the absence of objection by AXI, be deemed to have occurred in their aforementioned capacity as (permanent) representative of the aforementioned director(s).

 

ARTICLE 11: All contracts of AXI group companies are governed by Belgian law for AXI NV and GROUND LION NV and Dutch law for AXI BV.

 

If a dispute arises between the parties, they shall at all times endeavour to reach an amicable solution. If an amicable settlement is not possible, only the competent court shall have the jurisdiction to hear the disputes arising under the contract, as follows:

 

  • AXI NV: the commercial court of Antwerp, division Mechelen - CBE number: 0407.653.980
  • GROUND LION NV: the commercial court of Ghent, division Ghent - CBE number: 0644.729.306
  • AXI BV: district court of Breda - KvK number: 20060184